Thông báo đăng ký học phần VB2 K14,K15

Sinh viên VB2 - K14, K15 tiến hành đăng ký môn học qua hệ thống đăng ký online của website Trường. 

Thời gian đăng ký môn học từ 9h00 ngày 27/03/2017 đến 16h00  ngày 31/03/2017.

Lưu ý: Sinh viên đăng ký đúng thời hạn và đầy đủ để đảm bảo không bị thiếu tên trong danh sách thi.

Trân trọng!

Nhà trường xác định Triết lý giáo dục: Giáo dục toàn diện - Khai phóng - Đa văn hoá

Đó là một trong những nội dung quan trọng trong Nghị quyết số 04-NQ/ĐU của Đảng uỷ Trường về việc lãnh đạo xây dựng Kế hoạch Chiến lược phát triển Trường ĐH KHXH&NV giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn 2030 được thông qua ngày 04-12-2015.